• Naše obytné vozy jsou po celou dobu nájmu pojištěny následujícími způsoby:
  –  Povinné ručení POV majetek/zdraví – 150mil./150 mil. Kč
  –  Havarijní pojištění All risk, všechna skla bez limitu se spoluúčastí 1000 Kč
 • Spoluúčast pronajímatele činí 10 %, minimálně 10 000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.
 • Pojištění se vztahuje na státy EVROPY.
 • Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (resp. její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného plnění za uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do 30 000,- Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.
 • Doplňkové připojištění, jako např. pojištění cenností, storna Vaší rezervace apod., si nájemce sjednává sám.

Havarijní pojištění se nevztahuje či neuplatňuje:

 • na přepravovaný náklad a poškození interiéru nájemcem (zničení, odcizení)
 • po požití omamných, psychotropních a jiných návykových látek nájemcem
 • po požití alkoholických nápojů nájemcem
 • při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem
 • na škody zaviněné nájemce neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací atd..)
 • na případný požár ve vozidle, způsobený nájemcem
 • na poškození či ztrátu příslušenství vozu zaviněné nájemcem
 • na škodu způsobenou vniknutím třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla při nezabezpečeném či neuzavřeném vozidle
 • na poškození markýzy, satelitu a nástupních schůdků vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru
 • na odcizení vozidla, pokud nebylo řádně uzavřeno a uzamčeno
 • na zpronevěru vozidla nájemcem
 • na poškození pneumatik a disků vozidla

Tyto škody budou strženy z kauce v plném rozsahu.

Pokud si přejete znát úplné pojistné podmínky pro konkrétní vozidlo předem, rádi vám je zašleme na požádání. Stačí, když nám napíšete na kontakt@caravan-moravia.com.

Univerzální Linka pomoci řidičům (jen Česká republika)    1224    /nonstop/